Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Cash Flow

Napsal sarka • May 19th, 2014 • Rubrika: Ostatní

Pod označením cash flow lze nalézt příjem nebo výdej peněžních prostředků za vymezené časové období, respektive je to rozdíl mezi příjmy a výdaji daného období. Výraz cash flow je využíván pro označení účetního výkazu o peněžních tocích, který je spolu s rozvahou a výsledovkou nedílnou součástí účetní závěrky.

Co je cash flow neboli výkaz o peněžních tocích?

Tento výkaz zobrazuje, jak už jeho samotné označení napovídá, peněžní toky daného období, jde tedy na rozdíl od rozvahy a výsledovky o výkaz tokový. Vysvětluje změny peněžních prostředků, jež byly vyvolány změnami nepeněžních položek rozvahy. Ty jsou omezeny pouze na operace vyvolávající změny ve výši hospodářského výsledku, přes nějž je rozvaha propojena s výsledovkou. Výkaz o peněžních tocích tedy doplňuje informace, které uživatel účetních informací získal prostudováním rozvahy a výsledovky. Uživatel tak může určit příčiny změn finanční situace subjektu a predikovat možný budoucí vývoj.

Proč je důležité sledovat cash flow?

Sledování vývoje peněžních prostředků je důležité stejně jako řízení vývoje hospodářského výsledku. Fakt, že bylo dosaženo vysokého hospodářského výsledku, nevypovídá nic o finanční stabilitě subjektu, která je nezbytnou podmínkou jeho dalšího fungování. Pokud by subjekty nesledovaly, zda mají dostatek peněz na svých účtech, mohly by se dostat situace, kdy nebudou mít nutné prostředky na úhradu splatných závazků či na pořízení aktiv potřebných k podnikatelské činnosti.

Struktura výkazu cash flow

Výkaz o peněžních tocích dělíme do tří oblastí. První z nich jsou peněžní toky z provozních činností. Jde o peněžní příjmy a výdaje plynoucí z prodeje zásob a služeb odběratelům. Jako příklad můžeme uvést platy zaměstnanců, platby dodavatelům, platby daní atd. Do provozní oblasti dále spadají příjmy z prodeje krátkodobých cenných a výdaje s jejich pořízením související.

Obecně můžeme říci, že do provozní oblasti zahrneme veškeré činnosti, které se pravidelně opakují, přinášejí výnosy a generují peněžní toky.

Výkaz cash flow pro tuto oblast můžeme sestavit dvěma metodami. Jde o metodu přímou, kde subjekt vykáže celkové příjmy z prodeje zásob, služeb, popřípadě krátkodobých cenných papírů a následně tyto příjmy poníží o související výdaje. Alternativou je metoda nepřímá, která odvozuje peněžní toky prostřednictvím úprav výsledku hospodaření.

Mimo provozní oblasti jsou součástí cash flow peněžní toky z investiční činnosti. Do této oblasti řadíme veškeré toky související s opatřováním dlouhodobých aktiv, která budou využívána v rámci hlavní výdělečné činnosti a přinesou subjektu užitek jiným způsobem.

Poslední oblast představují peněžní toky z financování. Financováním rozumíme získávání zdrojů pro činnost subjektu. Spadají sem transakce s vlastníky a věřiteli. Pro lepší představu uveďme pár příkladů – výplata dividendy, splátky úvěrů, příjmy z emitovaných akcií aj.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.