Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Co je volatilita

Napsal sarka • Oct 7th, 2016 • Rubrika: Investování

Pojem volatilita v obecné rovině vyjadřuje rozkolísanost neboli nestálost ve vymezeném časovém horizontu. Budeme-li volatilitu takto chápat, pak lze hovořit o tom, že ve své podstatě vyjadřuje míru rizika změny. Volatility je využíváno především na finančních trzích při hodnocení investic a predikce jejich budoucího vývoje.

Co je volatilita?

Volatilitou ve spojitosti s investování rozumíme kolísání hodnoty aktiva, neboli jeho ceny, kolísání výnosových měr nebo měnových kurzů. Jak už bylo dříve zmíněno, volatilita podává informaci o riziku, které je s danou investicí spjato.

Představme si situaci, kdy se rozhodujeme investovat do cenného papíru s vysokou mírou volatility, tzn., že se cena tohoto cenného papíru v čase neustále mění. Jsme tak vystaveni riziku. Ve chvíli, kdy budeme chtít daný cenný prodat, bude jeho cena na trhu nižší, než cena, za kterou jsme jej kupovali. Pak realizujeme ztrátu z dané investice. Nicméně je potřeba dodat, že s takovýmto typem investice můžeme na druhou stranu dosáhnout i poměrně vysokých výnosů. Můžeme se totiž s prodejem daného cenného papíru trefit do okamžiku, kdy je jeho cena vysoko.

Lze tedy shrnout – čím vyšší volatilita, tím vyšší riziko a tím vyšší potenciální výnos.

Volatilitu bychom měli dát do souvislosti také s délkou časového období. Platí, že v případě více volatilních aktiv bychom měli volit delší investiční horizont.

Volatilita je dále také jedním z faktorů, který udává, jak živý a rychlý je daný trh. Pokud je míra volatility vysoká, pak víme, že na trhu se aktivně obchoduje. Znakem takového trhu jsou jednak obchodování na kratší časové období, vyšší míra rizika, vykoupená ovšem vidinou vyššího zisku.

Vyjádření míry volatility

Volatilita je obvykle vyjadřována pomocí výpočtu tzv. směrodatné odchylky na vymezeném časovém úseku, ovšem následně je přepočítávána na roční. Směrodatná odchylka zobrazuje kolísání okolo průměrné hodnoty, tedy o kolik se odchylují hodnoty v daných okamžicích od průměru.

Volatilita je udávána buď v absolutních, nebo relativních hodnotách.

Mimo běžnou volatilitu, kterou jsme popsali výše, rozlišujeme dále tyto typ volatilit:

  • Volatilita historická – vyjadřuje míru volatility vypočtenou na základě historických dat.
  • Volatilita budoucí – vyjadřuje míru volatility daného aktiva do budoucna.
  • Volatilita implikovaná – vyjadřuje trhem očekávanou volatilitu pro budoucí období.
  • Volatilita korelovaná – vyjadřuje volatilitu určenou na základě srovnání volatility daného aktiva s benchmarkem (cenový index nebo cenný papír, jež je považován za reprezentanta daného segmentu trhu)

Pokud známe míru volatility, pak můžeme vyjádřit také pravděpodobnost, s jakou výnos investora dosáhne dlouhodobě dosahované hodnoty.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.