Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Diverzifikace

Napsal sarka • Sep 15th, 2014 • Rubrika: Investování

Diverzifikace je běžnou součástí rozhodování snad ve všech lidských činnostech. Představuje snahu o zmírnění dopadů případného nezdaru.

Význam slova „diverzifikace“

Budeme-li pátrat po doslovném překladu slova diverzifikace, pak musíme sáhnout po latinském slovníku. Slovo diverzifikace je složeninou dvou slov. Tím prvním je přídavné jméno diversus, v překladu znamenající rozptýlený, druhé slovo pak představuje sloveso facere, které bychom přeložili jako činit. Doslovný překlad slova diverzifikace je tedy „činit rozptýleným“.

Pokud hovoříme o diverzifikaci ve spojitosti s investicemi, pak diverzifikací rozumíme rozložení investic do více investičních nástrojů s cílem snížit investiční riziko.

Jak diverzifikovat investice?

Hledisek pro diverzifikaci je několik. Jedním z nich je typ a druh samotné investice. Zde se rozhodujete, zda budete investovat např. do akcií či do dluhopisů. Dalším hlediskem je oblast investice, tedy zda budete investovat např. do akcií společnosti podnikající v těžkém průmyslu, energetice, telekomunikacích atp. Musíte se také rozhodnout, v jaké měně hodláte investovat. Hlediskem, které nesmí být opomenuto, je i volba místa investice (např. evropské trhy vs. americké trhy). Součástí diverzifikace by mělo být dále i časové hledisko, tedy vhodná kombinace krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých investičních nástrojů. Časové hledisko však neznamená pouze vhodné časové rozvrstvení, ale také vhodné načasování investice. Časová diverzifikace přispívá velkou měrou ke snížení volatility, tedy možného rizika na trhu.

Z pohledu vhodné diverzifikace je také dobré oddělit jednorázové a pravidelné investice s tím, že větší váhu přikládejte spíše těm pravidelným.

Diverzifikaci je nutno chápat jako proces, který neustále probíhá. Diverzifikace by měla odrážet situaci na trhu. Důležitá je proto aktivní správa investičního portfolia.

Proč je důležité diverzifikovat?

Diverzifikace je důležitá především z důvodu snížení případné ztráty z investice. Jestliže se rozhodnete veškeré své volné finanční prostředky investovat do akcií jediné společnosti, pak čelíte vysokému riziku. Můžeme mluvit o tzv. riziku špatného výběru. Daná společnost může sice v danou chvíli jevit známky dobré investice, nicméně není zaručeno, že tomu tak bude i nadále. Může se změnit vedení společnosti, nebo na trh přijde novinka, kterou daná společnost zaspala atp. Ceny akcií dané společnosti začnou klesat, zatímco ostatní rostou. Jak hodnota akcií společnosti klesá, klesá hodnota vaší investice.

Pokud byste však v dané situaci diverzifikovali a volné prostředky vhodně investovali do více investičních nástrojů, pak by celková ztráta nemusela být tak znatelná, pokud by vůbec znatelná byla. Zde se dostáváme k druhému důvodu, proč je důležité diverzifikovat, a to je možné dosažení vyššího výnosu z investic díky vhodné kombinaci investičních nástrojů.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.