Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Investice do podílových fondů

Napsal sarka • Oct 10th, 2016 • Rubrika: Investování

Investice do podílových fondů jsou nástrojem tzv. kolektivního investování, jež je založeno na shromažďování volných finančních prostředků od dalších osob, fyzických či právnických. Nashromážděné prostředky jsou následně investovány na finančních trzích při současné diverzifikaci rizika.

Co je podílový fond?

Podílový fond si představme jako soubor majetku, který se skládá z toho, co do něj investoři neboli podílníci vložili. Oproti vkladu získávají podílníci podílové listy, které vyjadřují podíl daného podílníka na celkovém majetku fondu. Podílové listy mohou podílníci kdykoliv a v jakémkoliv množství nakoupit, nebo prodat. I když jsou podílové listy majetkovými cennými papíry a díky jejich držbě získávají podílníci nárok na inkaso dividendy, neopravňují podílníky k tomu, aby jakkoli zasahovali do řízení fondu.

Řízení podílového fondu obstarává investiční společnost. Podílový fond totiž nemá právní subjektivitu, a tudíž nemůže existovat jako samostatný subjekt, jako tomu je např. u investičních fondů.

Rozlišujeme dva základní typy podílových fondů – podílové fondy otevřené a podílové fondy uzavřené. Zatímco uzavřené podílové fondy jsou zakládány pouze na dobu určitou a vydají, resp. investiční společnost, která je spravuje, vydává, omezený počet podílových listů, u otevřených podílových fondů není při jejich vzniku vymezen počet podílových listů, hodnota fondu může v čase růst a v návaznosti na to také cena podílového listu. Cena podílového listu je odvislá od vývoje čisté hodnoty aktiv.

Jaké jsou možnosti investic do podílových fondů?

Rozhodnete-li se pro investice do podílových fondů, pak můžete vybírat z těchto možností:

Fondy peněžního trhu – Tento typ podílových fondů je jakousi alternativou k běžným bankovním produktům, lze tedy očekávat velice nízké riziko, avšak i nízký výnos. Prostřednictvím fondu jsou realizovány investice do dluhových cenných papírů s krátkou dobou splatnosti, pokladničních poukázek, depozitních certifikátů aj.

Fondy devizové – Fondy drží ve svém portfoliu stanovený poměr deviz dle zvolené investiční strategie. Tento typ podílových fondů není příliš rozšířen.

Fondy dluhopisové – Prostřednictvím fondu je investováno do dluhových cenných papírů již s delší dobou splatnosti.

Fondy akciové – Prostřednictvím fondu je investováno do akcií, jež přinášejí vysoké výnosy. Cenou je vyšší míra podstupovaného rizika.

Fondy smíšené – Jedná se o kombinaci méně volatilních akcií s rizikovějšími dluhopisy.

Fondy nemovitostní – Aktivita fondu spočívá v nákupu nemovitých statků a cenných papírů, které s nimi souvisí. Vzhledem k nízké korelaci s vývojem akciových indexů jsou vhodným nástrojem zajištění.

Fondy komoditní – Tyto fondy investují do cenných papírů, v jejichž základu stojí právě komodity. V malé míře to jsou pak investice do komodit jako takových. Jako příklad uveďme investice do drahých kovů.

Fondy fondů – Jde o fond, který se zaměřuje na investice do podílových listů nebo akcií jiných fondů.

Důvody pro investice do podílových fondů

Díky investicím do podílových fondů se jednotlivcům otevírá příležitost investovat do takových investičních nástrojů, ke kterým by se jako drobní investoři nikdy nedostali. Vzhledem k tomu, že podílové fondy jsou založeny na principu kolektivního investování, postačuje investorovi nižší kapitál k tomu, aby se dané investice mohl účastnit. Navíc, díky tomu, že podílové fondy nakupují cenné papíry ve větších objemech najednou, zaplatí fond a tedy i konečný podílník nižší poplatky než jednotliví investoři.

Dalším argumentem pro jsou také průměrně vyšší dosahované výnosy, než kterých je běžně dosahováno prostřednictvím bankovních produktů. Výnosy z investic do podílových fondů jsou navíc při splnění časového testu osvobozeny od srážkové daně.

Mimo diverzifikace rizika, která byla zmíněna již v úvodu tohoto článku, je to také profesionální správa fondu, která může přispět k dosažení požadovaného výnosu.

Na rozdíl od některých bankovních spořicích produktů zde nejste vázáni dobou trvání investice. Do podílového fondu můžete kdykoliv vstoupit a také z něj vystoupit.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.