Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Obligace

Napsal sarka • Oct 5th, 2016 • Rubrika: Investování

Obligace je často používána jako synonymní označení pro dluhopis, nicméně tomu tak úplně není. Zatímco pojem dluhopis označuje veškeré dluhové cenné papíry, pojem obligace bychom měli používat pouze v případě, jedná-li se dlouhodobé dluhové cenné papíry.

Co je obligace?

Obligace představuje dlouhodobý dluhový cenný papír, který v sobě na jedné straně ztělesňuje závazek emitenta splatit vzniklý dluh, na straně druhé právo vlastníka cenného papíru požadovat splacení dlužné částky.

Srovnáme-li obligaci s akcií, pak je nutno si uvědomit, že ač se jedná o dlouhodobý cenný papír, je to právě konečná doba životnosti, která obligaci od akcie odlišuje. Doba životnosti dále ovlivňuje také ohodnocení dané obligace.

Dalším odlišujícím prvkem je fakt, že obligace jakožto dluhový cenný papír přispívá k zadlužení daného emitenta na rozdíl od akcie, kde emise akcií vede k navýšení základního kapitálu.

Pokud se podíváme na srovnání obligace s akcií z pohledu vlastníka cenného papíru, pak dalším prvkem srovnání jsou práva obsažená v daném cenném papíru. Obligace, jak už bylo několikrát zmíněno, je dluhovým cenným papírem a tudíž neopravňuje svého vlastníka podílet se na řízení společnosti, kdežto akcie ano.

Obligace, potažmo dluhopisy obecně, jsou považovány za méně rizikové investice ve srovnání s akciemi. Na druhou stranu se musíme smířit s nižším výnosem.

Druhy obligací

Základním druhem obligace je dluhopis s pevným úročením. Setkat se můžete s označením plain vanilla bond. Jste-li vlastníkem takovéhoto dluhopisu, pak inkasujete pravidelně pevně stanovenou výši kupónu bez ohledu na vývoj úrokových sazeb na trhu. Výhodné je to pro vás jako vlastníka dluhopisu tehdy, kdy úrokové sazby klesají. Na konci doby životnosti je jednorázově splacena jmenovitá hodnota dluhopisu.

Inovace se nevyhýbají ani finančním trhům, a tak dnes můžete využít pro své investice i celou řadu dalších typů obligací. Jedním z nich je dluhopis s proměnlivým úročením, neboli také floating rate notes. Zde vlastník dluhopisu inkasuje pravidelně kupón, avšak jeho výše je závislá na vývoj zvolené referenční úrokové míry. Ve většině případů je stanovena maximální, popřípadě minimální mez pro výši kupónové platby. Stanoveno může být i obojí. Na konci doby životnosti je taká splacena jmenovitá hodnota.

Dále uveďme tzv. zero bond neboli dluhopis s nulovým zúročením. Označován může být taktéž jako diskontovaný dluhopis. Pokud investujete do zero bondu, pak vám neplynou žádné pravidelné kupónové platby jako tomu je u výše popsaných druhů. Jediným příjmem je splacením jmenovité hodnoty po skončení doby životnosti. Výnosem je pro vás diskont. Cena takovéhoto dluhopisu je totiž nižší než jeho jmenovitá hodnota.

Mimo výše uvedených druhů se můžeme setkat také s indexovanými dluhopisy, kde je velikost vypláceného kupónu odvislá od vývoje vybraného indexu (akciový, dluhopisový, …). Zajímavou investicí mohou být duální dluhopisy, prostřednictvím nichž můžete spekulovat na pohyb měnových kurzů. Ke spekulaci lze dále využít i tzv. junk bonds, tedy prašivé dluhopisy. Ty svým vlastníkům nabízí možnost vysokého výnosu, cenou je však vysoká míra podstupovaného rizika. Příkladem mohou být dluhopisy mladé začínající společnosti, jež mají nízký rating.

Dalším druhem dlouhodobých dluhových cenných papírů jsou konvertibilní dluhopisy, s nimiž je spjato právo směny stávajícího dluhopisu za jiný, popřípadě za akcie. Závěrem pak zmiňme ještě opční dluhopis, tedy kombinaci dluhopisu s opčním listem, nebo hybridní dluhopis, který přináší kombinaci pevné a proměnlivé kupónové platby.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.