Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Rozvaha

Napsal sarka • May 12th, 2014 • Rubrika: Ostatní

Rozvaha, označovaná též jako bilance, je jedním ze základních účetních výkazů, který podává přehled o stavu aktiv a pasiv daného subjektu. Jedná se tedy o stavový výkaz sestavený k určitému datu. Na základě předkládaných hodnot jsme schopni posoudit finanční situaci podniku. Proto se můžeme setkat také s označením výkaz o finanční pozici.

Formát rozvahy

Rozvaha může být sestavena v horizontální či vertikální formě. Rozdíl spočívá v tom, z jaké podoby bilanční rovnice vycházejí.

Horizontální forma rozvahy

Horizontální forma rozvahy je založena na úvaze, že celková hodnota aktiv je dána výší vlastního kapitálu a výší závazků subjektu. Na jedné straně jsou to tedy aktiva a na straně druhé zdroje krytí těchto aktiv.

AKTIVA = VLASTNÍ KAPITÁL + ZÁVAZKY

Aktiva jsou dále řazena dle stupně likvidnosti, a to buď se stoupající likvidností, nebo klesající likvidností.  Pasiva jsou řazena v souladu se způsobem řazení aktiv.

Jsou-li aktiva řazena se stoupající likvidností, pak na prvním místě jsou uvedena ta aktiva, která jsou nejméně likvidní, tedy aktiva dlouhodobá. Až poté to jsou aktiva krátkodobá. Na straně pasiv uvádíme nejprve dlouhodobé zdroje, tedy vlastní kapitál a dlouhodobé závazky. Následují závazky krátkodobé. Proti sobě tak v rozvaze stojí dlouhodobá aktiva představující dlouhodobou spotřebu zdrojů a dlouhodobá pasiva (vlastní kapitál a dlouhodobé závazky) jakožto dlouhodobé zdroje krytí.

Řazení položek rozvahy se stoupající likvidností je využíváno v České republice.

Druhý způsob řazení aktiv, tedy od těch nejvíce likvidních po nejméně likvidní, podává uživatelům účetních informací rychlou informaci o schopnosti daného subjektu dostát svým krátkodobým závazkům, které je potřeba uhradit během daného účetního období. Dále se uživateli dostává informace o aktivech, jež by se s určitou pravděpodobností měla v daném účetním období přeměnit na peníze.

Vertikální forma rozvahy

Zatímco horizontální forma rozvahy staví aktiva a pasiva vedla sebe, vertikální forma rozvahy řadí aktiva a pasiva za sebou. Tato forma rozvahy vychází z bilanční rovnice, kde vlastní kapitál subjektu je určen výší celkových aktiv ponížených o veškeré závazky.

AKTIVA – ZÁVAZKY = VLASTNÍ KAPITÁL

Položky rozvahy jsou za sebou řazeny takto:

Dlouhodobá aktiva

+

Krátkodobá aktiva

-

Krátkodobé závazky

-

Dlouhodobé závazky

=

VLASTNÍ KAPITÁL

Vertikální forma rozvahy uživateli účetních informací umožňuje zjistit výši tzv. čistého pracovního kapitálu, který je dán rozdílem krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál lze však také vyčíslit jako součet vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků, součet dále ponížíme o hodnotu dlouhodobých aktiv. Čistý pracovní kapitál informuje o tom, jakou měrou jsou krátkodobá aktiva financována z dlouhodobých zdrojů.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.